POKL PROJEKT SYSTEMOWY

 

 

Gmina Osie ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

 

 

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 3- Oświadczenie

Załącznik nr 4- Regulamin

 

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów

Zmieniony (Środa, 19 Październik 2016 11:48)

 

Uwaga!!! Spotkanie informacyjne Rodzina 500+

 

W imieniu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Wójt Gminy Osie zaprasza na spotkanie informacyjne związane z realizacją programu Rodzina 500+.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu

12 maja o godzinie 12.00- 12.30.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności Rodziny z dziećmi.

Zmieniony (Poniedziałek, 09 Maj 2016 11:39)

 

Zmieniony (Poniedziałek, 11 Kwiecień 2016 13:12)

 

INFORMACJA "500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu informuje,
że od dnia 29 marca 2016 roku będą do pobrania wnioski na "500+".
Wnioski wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu
w biurze nr 23.
 
 

Zmieniony (Wtorek, 29 Marzec 2016 07:03)

 

Rodzina 500+

   

USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1.200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1)dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Do wniosku dołącza się stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego. Pracownicy organu realizującego tę ustawę będą szczegółowo informować świadczeniobiorców o wymaganych dokumentach przy wydawaniu wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami może być składany drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.
Ustawa wejdzie w życie 01 kwietnia 2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski będą wydawane i przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016r.


Zmieniony (Poniedziałek, 29 Luty 2016 12:37)

 

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w BydgoszczyZmieniony (Poniedziałek, 02 Listopad 2015 08:07)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, informuje iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świeciu, zgodnie z jego działalnością statutową, mieszkańcy Powiatu Świeckiego uzyskać mogą pomoc w postaci bezpłatnego poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie.

Pomoc powyższa obejmuje poradnictwo następujących specjalistów: prawnika, psychologa. pedagoga, terapeuty uzależnień, terapeuty rodzinnego. W załączeniu harmonogram terminów w jakich można uzyskać specjalistyczną poradę.

Harmonogram pracy specjalistów <<<

Zmieniony (Poniedziałek, 12 Październik 2015 10:28)

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu informuje o spotkaniach z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym.
 
Pomoc terapeutyczna skierowana jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 
Dyżury terapeuty odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godzinach 15.00- 18.00.

Zmieniony (Czwartek, 23 Lipiec 2015 12:20)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu informuje o spotkaniach z psychologiem w Punkcie Konsultacyjnym.

Pomoc psychologiczna skierowana jest dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie.

Dyżury psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu, we wtorki w godz. 12.00-15.00.

Osoby potrzebujące wsparcia czy porady psychologicznej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. 52 32 09 732, bądź przyjść osobiście do GOPS w celu ustalenia godziny spotkania.

Zmieniony (Środa, 23 Marzec 2016 12:41)

 

Niebieska Linia- Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 Niebieska Linia- telefon alarmowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu informuje, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz świadkowie przemocy mogą uzyskać pomoc ze strony specjalistów w dziedzinie przemocy w rodzinie codziennie w godzinach 17-21 pod numerem tel. 0 800 154 030

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- podmioty oferujące uprawnienia rodzinom wielodzietnym!!!
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu zamieszcza link interaktywnej mapy z podmiotami oferującymi zniżki dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
 
Interaktywna mapa znajduje się tutaj

Zmieniony (Wtorek, 24 Luty 2015 13:36)

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta przyznawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wykaz uprawnień przysługujących rodzinie wielodzietnej można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo ?Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny?.

 

Wniosek o wydanie karty oraz wykaz dokumentów niezbędnych do okazania, do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 22

lub tutaj:

Karta Dużej Rodziny- wykaz dokumentów do pobrania

Karta Dużej Rodziny- wniosek do pobrania

Zmieniony (Środa, 09 Marzec 2016 12:32)

 
CIEKAWE LINKI
Reklama
Reklama
Reklama
SZUKAJ